Kontakt

\'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim

NIP: 549-000-07-24
REGON: 001010348

nr BDO 000026179

 

Prezes Zarządu: 33/842-26-48
Sekretariat : 33/842-26-48

Dział Handlu Marketingu I Produkcji: 33/842-56-90
Dział Księgowości: 33/842-40-46, fax: 33/842-40-46
Specjalista Ds. Administracji - Działalność pomocnicza:  33/842-26-48
Specjalista Ds. Kadr: 33/842-26-48


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest \'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW, Łukasiewicza 4, 32-600 Oświęcim.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem \'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW, Łukasiewicza 4, 32-600 Oświęcim; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@oswiem.spolem.org.pl